PRIVACY POLICY

I. PURPOSE AND COLLECTION SCOPE

The main data collection on the website includes: full name, email, phone, customer address in the contact section. These are the information we need to provide members when sending information through advice or want to buy products and let us contact and confirm with customers on the website to ensure the rights for consumers use.
Members shall be solely responsible for the confidentiality and storage of all uses of the service under the information they provide and their e-mail boxes. In addition, the member is responsible for promptly notifying us of any unauthorized use, abuse, security breach, registration name and password of a third party for remedial measures. decided accordingly.

II. SCOPE OF USE OF INFORMATION

We use membership information provided to:

 • Contact order confirmation and delivery to members when receiving requests from members;
 • Provide information about products to customers if requested by customers;
 • Send marketing and promotional emails about goods sold by us;
 • Send notifications about activities on the website
 • Communicate and solve with users in special cases;
 • Do not use personal information of users other than the purpose of confirmation and contact related to the transaction
 • Upon request of judicial agencies including: Procuracies, courts, police agencies investigating related law violations of customers

III. INFORMATION STORAGE TIME

The member’s personal data will be stored until requested by the administrator. Remaining in all cases personal member information will be kept confidential on our server

IV. PEOPLE OR ORGANIZATIONS MAY BE ACCESSED TO PERSONAL INFORMATION

Subjects have access to personal information of customers in one of the following cases:

 • Employees of the company
 • Partners have signed a contract to perform a part of the Company’s service. These partners will receive the information according to the contract agreement (maybe part or all of the information though according to the contract terms) to conduct support for users to use the services provided by the Company.

V. ADDRESS OF PERSONAL INFORMATION COLLECTION AND MANAGEMENT UNITS

Công ty TNHH Di Gusto
Địa chỉ: 36 Đường Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. HCM
Email: cs@pendogo.vn

VI. MEANS AND TOOLS FOR ACCESSIVE USERS AND EDITING YOUR PERSONAL DATA

Members have the right to self-check, update, adjust or cancel their personal information by contacting the website administrator to do this.
Members have the right to submit complaints about confidential content, please contact the Board of Management of the website. When receiving these feedback, we will confirm the information, in the case of the member’s reflection, depending on the level, we will take timely measures.

VII. RECEIVING AND RESOLVING MECHANISM OF CONSUMERS

Personal information of members is committed to absolute confidentiality under the protection of personal information. The collection and use of each member’s information is only possible with the consent of that customer unless otherwise provided by law.
Do not use, do not transfer, provide or disclose to any third party any member’s personal information without the consent of the member.
In the event that the server hosting the information is attacked by a hacker resulting in the loss of member personal data, we will be responsible for informing the investigating authorities promptly and notifying the city. known members.
Absolute security of all members’ online transaction information including billing documents for digital documents
The management board requires individuals to register / purchase goods to provide relevant personal information such as: full name, contact address, email, phone, …, and be responsible for Legal status of the above information. The Board of Management is not responsible for nor resolves all claims relating to the rights of that member if it considers that all of the member’s personal information provided when initially registered is incorrect.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website.
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của công ty
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH Di Gusto
Địa chỉ: 36 Đường Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. HCM
Email: cs@admin

VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

VII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.
Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.