TERMS OF SERVICE

These terms of use regulate your use of the company’s website. Your use of this website means that you accept these Terms.

1. RIGHT OF PENDOGO – PENDOLASCO DI GUSTO COMPANY (PendoGo)

The company will provide services to customers after completing the procedures and conditions stated by the company.
In case the customer provides inaccurate information, or violates the law, the company has the right to refuse or terminate the service.
Our company holds the copyright to use the service and the content on the website according to copyright laws and legal provisions on intellectual property protection in Vietnam. All acts of illegally copying, using and disseminating such rights are strictly prohibited.
The company reserves the right to change the service tariff and payment method according to the needs and conditions of the restaurant.

2. OBLIGATIONS OF PENDOGO – PENDOLASCO DI GUSTO COMPANY

PendoGo is responsible for construction in terms and allowable range.
PendoGo will implement and cooperate with partners in building a system of services, utility tools for customers.
PendoGo is responsible for building and supplementing knowledge and information related to the operation of PendoGo.
PendoGo will try to the highest level in the scope and conditions that are possible to maintain normal operation. However, if the above incidents occur outside the ability to control, force majeure cases cause damage to customers, PendoGo does not have to bear joint responsibility.

3. APPLICABLE TERMS

Any arising disputes between PendoGo and customers must be resolved in a spirit of cooperation for a common purpose, both parties have the responsibility and obligation to respect the rights and equality between the parties.

4. PAYMENT POLICY

Italian restaurant always gives you flexible and fast payment, convenient for customers

PAYMENT VIA BANK ACCOUNT

It is a fast and convenient online payment method for customers who order food and transfer money
After ordering via email or phone, please transfer money to our account according to the information below, when transferring the money, specify the name and phone number of the sender and inform us to check the amount of You have been transferred.

CÔNG TY TNHH DI GUSTO
STK: 88611.8686.6666
Ngân hàng MBbank- PGD Thảo Điền
– After receiving the money, we will contact to confirm for you. (Account information will be sent directly to the mail address, or SMS phone to you)

DIRECT PAYMENT FOR DELIVERY MAN

– This is a flexible payment method, helping customers to pay cash directly to the shipper when ordering home delivery service and received the goods.

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang website của công ty. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

1. QUYỀN CỦA CÔNG TY TNHH DI GUSTO

Công ty sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện của công ty nêu ra.
Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì công ty có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
Công ty chúng tôi giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
Công ty có quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của nhà hàng.

2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY TNHH DI GUSTO

Công ty TNHH Di Gusto chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.
Công ty TNHH Di Gusto sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.
Công ty TNHH Di Gusto chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Di Gusto
Công ty TNHH Di Gusto sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì Công ty TNHH Di Gusto không phải chịu trách nhiệm liên đới.

3. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Công ty TNHH Di Gusto và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.

4. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Công ty TNHH Di Gusto luôn đưa đến cho bạn hình thức thanh toán linh hoạt và nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng

THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Là phương thức thanh toán trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi cho những khách đặt thức ăn giao hàng và chuyển khoản
Sau khi đặt ăn qua Email hoặc điện thoại, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản của chúng tôi theo thông tin dưới đây, khi chuyển khoản ghi rõ tên, số điện thoại người gửi và báo cho chúng tôi để kiếm tra số tiền của bạn đã được chuyển.
CÔNG TY TNHH DI GUSTO
STK: 88611.8686.6666
Ngân hàng MBbank- PGD Thảo Điền
– Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận cho quý khách.(Thông tin tài khoản sẽ được gửi trực tiếp về địa chỉ mail, hoặc SMS điện thoại cho quý khách)

THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đây là cách thanh toán linh hoạt, giúp cho khách hàng thanh toán tiền mặt trục tiếp cho người giao hàng khi đặt dịch vụ giao hàng tại nhà và đã nhận được hàng.